Đề nghị phối hợp tuyên truyền liên quan đến chính sách do dịch Covid-19