Thủ tục : Khám giám định đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH

- Trình tự thực hiện :

Bước 1 : Cá nhân gửi các giấy tờ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đến Sở LĐTBXH để tổng hợp hồ sơ gửi về cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định Y khoa (Trung tâm giám định y khoa).

Bước 2 : Căn cứ hồ sơ mà Sở LĐTBXH chuyển đến, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

- Nếu hồ sơ khám GĐYK không đúng, không đủ theo quy định thì yêu cầu sửa đổi bổ sung trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Sau 05 ngày làm việc nếu hồ sơ không đúng, không đủ, Trung tâm giám định y khoa trả lại hồ sơ khám GĐYK cho tổ chức giới thiệu là Sở LĐTBXH.  Trung tâm Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho tổ chức giới thiệu (Sở LĐTBXH) biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.

Bước 3 :Các đối tượng đến khám giám định, làm các xét nghiệm và khám chuyên khoa cần thiết theo chỉ định của Bác sỹ thụ lý hồ sơ.

Bước 4 : Cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y khoa mời đối tượng tới Hội đồng Giám định Y khoa để thực chứng tại Hội đồng, nghe kết quả khám giám định và kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận, cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa và trả kết quả cho Sở LĐTBXH.

- Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa.

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

I. Hồ sơ bao gồm:

- Giấy giới thiệu của Sở LĐTBXH theo mẫu số 38 Phụ lục 1 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở LĐTBXH ký tên và đóng dấu;

- Một trong các giấy tờ ghi nhận mắc bệnh hoặc dị dạng, dị tật như sau :

+ Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y tế huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an) theo mẫu quy định của Bộ Y tế.

+ Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án ngoại trú của Phòng khám Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo mẫu quy định của Bộ Y tế.

+ Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh của các cơ sở y tế cấp xã trở lên đối với con đẻ chưa khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật theo Mẫu số 39 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

- CCCD/ CMND/ Giấy khai sinh (Bản sao công chứng).

- 01 ảnh 4x6.

II. Số lượng: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết :

Thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định y khoa trong thời gian không quá 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Hội đồng Giám định Y khoa

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Biên bản giám định y khoa

- Lệ phí : Do ngân sách nhà nước chi trảthực hiện theo quy định tại Khoản 2. Điều 2 của Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

1. Giấy giới thiệu khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo mẫu số 38 Phụ lục 1 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y tế huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an) theo mẫu quy định của Bộ Y tế hoặc Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án ngoại trú của Phòng khám Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo mẫu quy định của Bộ Y tế.

3. Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh theo mẫu số 39 Phụ lục 1 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính :

Các dị dạng, dị tật bẩm sinh quy định tại khoản 16 Mục I Phụ lục V và tật gai sống chẻ đôi quy định tại khoản 17 Mục I Phụ lục V Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

1. Căn cứ Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. 

2. Căn cứ Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

3. Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp.

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

5. Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của hội đồng giám định y khoa các cấp.

6. Quyết định số 3459/QĐ-BYT ngày 31/7/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế.

2. Thông tin mẫu đơn và hướng dẫn tải tại đây: 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: