Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Trung tâm