Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa được Bộ Y tế công bố theo Công văn số 6271/BYT-VPB6 ngày 22/10/2018 của Bộ Y tế