Thủ tục Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1 : Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa (Trung tâm giám định y khoa) (Căn cứ khoản 1, Điều 11, Thông tư số 56/2017/TT-BYT).

Bước 2 : Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không khám giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.

Bước 3 :Các đối tượng đến khám giám định, làm các xét nghiệm và khám chuyên khoa cần thiết theo chỉ định của Bác sỹ thụ lý hồ sơ.

Bước 4 : Cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y khoa mời đối tượng tới Hội đồng Giám định Y khoa để thực chứng tại Hội đồng, nghe kết quả khám giám định và kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa.

Trong thời gian 60 ngàykể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Hội đồng GĐYK có trách nhiệm tổ chức khám giám định và ban hành Biên bản giám định y khoa và trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động. Trường hợp quá thời gian trên chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do (Căn cứ Khoản 2 Điều 11, Thông tư số 01/2023/TT-BYT; Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 39 và Khoản 3 Điều 166 Nghị định 131/2021/NĐ-CP).

- Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với trường hợp người được giám định lần đầu bệnh nghề nghiệp thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định hoặc Giấy đề nghị khám giám định của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với trường hợp người lao động không còn làm nghề, công việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp mà phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp trong thời gian bảo đảm của bệnh, bao gồm cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng và người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

c) Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp của người lao động có liên quan đến bệnh nghề nghiệp (nếu có).

Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định.

d. Các giấy tờ điều kiện làm việc dẫn đến mắc bệnh nghề nghiệp (Phiếu trích lục môi trường lao động, yếu tố tiếp xúc vi sinh vật …. theo quy định đối với từng bệnh nghề nghiệp).

e. Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

đ. 01 ảnh 4x6.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết : 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Công dân Việt Nam, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Hội đồng giám định Y khoa tỉnh;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Biên bản khám giám định y khoa

- Lệ phí : Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Phụ lục 1 : Mẫu giấy giới thiệu khám giám định

Phụ lục 2 : Mẫu giấy đề nghị khám giám định

Phụ lục 3 : Mẫu giấy ra viện

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính :

+ Đối tượng khám giám định là người đang làm việc hoặc cư trú, sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

+ Các đối tượng thuộc Bộ Công an, Bộ giao thông vận tải khi cơ quan quản lý đối tượng hoặc cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y khoa Bộ Công an, Bộ giao thông vận tải có đề nghị giám định y khoa bằng văn bản.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

3. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

4. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

5. Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

6. Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội.

7. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

8. Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của hội đồng giám định y khoa các cấp.

2. Thông tin mẫu đơn và hướng dẫn tải tại đây: