Thông báo mời chào giá VTYT, HCXN năm 2023 (Lần 2)